Szczegółowe przyczyny pojawiania się potrzeby Edukacji à: Malcolm Knowles à jeden z Makers całego nurtu Badań nad edukacją osób dorosłych, Dzięki któremu świadomość różnic pomi, ZY nauczaniem osób dorosłych i nauczaniem dzieci Czy Młodzieży Stała się powszechniejsza. Opracował sur także modèle procesu uczenia się dorosłych, u podłoża którego umiejscowił potrzebę i zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji. Według niego ta potrzeba Nasila się z wiekiem, a Nowa Wiedza poznawana jest przez Pryzmat wiedzy już posiadanej. W swojej pracy wyróżnił sur Cztery zasadnicze różnice15 między tradycyjnym nauczaniem dzieci-pédagogiką-un dorosłych nauczaniem-andragogiką. Pierwsza różnica polega na odmiennym w OBU przypadkach postrzeganiu osoby uczącej się jej koncepcji siebie. Niektóre teorie pedagoiczne traktują ucznia jako osobę zależną OD nauczyciela, podporządkowaną jego woli. À nauczyciel ponosi całą odpowiedzialność za proces dydaktyczny, sur także ustala cele, metody i formy kształcenia. Natomiast w andragogice uczący się traktowany jest jako podmiot, Osoba samokierująca i samodzielna. Nauczyciel jedynie Wspiera proces ujawniania się potrzeb edukacyjnych dorosłego i pomaga w ich zasljeniu. Osoba dorosła powinna uczestniczyć w kreowaniu procesu edukacyjnego, tworzeniu programu nauczania Czy doborze odpowiednich Metod dydaktycznych. Drugim elementem różniącym pedagogikę i andragogikę jest doświadczenie, jakie Posiada uczeń.

Dziecko w procesie edukacyjnym jest całkowicie zależne OD nauczyciela-eksperta i OD wiedzy, którą MU sur przekazuje. Dominujące metody przekazywania Informacji oparte są na podającej formie. W oynatıcı Edukacji dorosłych doświadczenie ma olbrzymi Wpływ na proces EDUKACYJNY. Osoby szkolone przywiązują ogromną wagę ne Tego, czego doświadczają, większą niż do Tego, czego są nauczane poprzez tradycyjny przekaz. Z Tego względu w edukacji dorosłych powinny dominować Techniki aktywizujące uczestnika je wykorzystujące jego doświadczenia-NP. eksperyment, Studium oynatıcı Czy Dyskusja. Trzecia różnica dotyczy gotowości do uczenia się. Nauczanie dzieci jest procesem zorganizowanym, podzielonym na pewne przedmioty, z akcentem na przekazywanie treści (encyklopedyzm dydaktyczny). Dorośli z chęcią uczą się jedynie Tego, co uznają za przydatne i potrzebne w oynatıcı radzenia sobie z życiowymi problemami.

Subscribe to our newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]