1. wprowadzenie 2. Metodyka Badań 2,1. Cel Badań, Badawcze problemy, Badawcze te, modèle BADAWCZY 2,2. Opis i charakterystyka podmiotów objętych badaniami 2,3. Zmienne przyjęte w modelu badawczym i ich operacjonalizacja 2,4. Testowanie, CZYLI weryfikacja hipotez 2,5. Dobór próby i BPR głównych etapów procesu badawczego 2.5.1. Dobór próby 2.5.2.

Opis głównych etapów procesu badawczego 2.5.3. Przeprowadzenie Badań wstępnych/pilotażowych. Organizacja i sposób przeprowadzenia Badań właściwych 3. Analiza wyników Badań Własnych 3,1. Wprowadzenie 3,2. Diagnoza Stanu przedsiębiorstw Społecznych w Polsce 3.2.1. Forma organizacyjno-Prawna żadnych typów badanych podmiotów a poszczególne rodzaje ich działalności 3.2.2. Rodzaje działalności badanych organizacji 3.2.3. Modèle Biznesu wybrany przez badane Podmioty 3.2.4. Zatrudnienie w badanych organizacjach 3.2.5. Zakres terenu działania podmiotów badanych a Liczba realizowanych projektów.

3.2.7 przychodów Struktura otrzymywanych. Instytucje i formy wsparcia dla organizacji. Problemy/trudności w działalności badanych podmiotów 4. Korelacje pomi, zmiennymi, ble podstawą weryfikacji przyjętych hipotez badawczych 5. Podsumowanie Badań wyników 1. Zagadnienia wstępne 1,1. Wprowadzenie 1,2. Przedsiębiorstwo Społeczne w swietle Literatury przedmiotu 1,3. Definicje i terminologia 2. Ewolucja konstruktu Przedsiębiorstwa Społecznego 2,1.

Geneza, klasyfikacje i système Usytuowanie przedsiębiorstw Społecznych 2,2. Definiowanie przedsiębiorstw Społecznych z Perspektywy anglosaskiej, Europejskiej i Polskiej 2,3. Przedsiębiorstwa komercyjne i Społeczne – Podstawowe różnice i podobieństwa 3. Znaczenie kryteriów Ekonomicznych i Społecznych dla la realizacji wartości Przedsiębiorstwa Społecznego 4. Regulacje prawne odnoszące się do Przedsiębiorstwa Społecznego (z uwzględnieniem zagadnień formalnoprawnych, dotyczących dobroczynności i filantropii) 4,1. Ustawowe Cechy dobroczynności i filantropii 4,2. Problematyka formy organizacyjno-prawnej Przedsiębiorstwa Społecznego 5. Koncepcja społecznej odpowiedzialności Biznesu w kontekście prawa unii europejskiej 6. Proces komercjalizacji Przedsiębiorstwa Społecznego 7. Otoczenie Przedsiębiorstwa Społecznego 8. Podsumowanie modèle jest Pewnego rodzaju schematem, Bądź układem, składającym się z diffĂŠrents składników, elementów, które są najistotniejsze, aby rozwiązywać określony problème lub poszukiwać optymalnego rozwiązania.

W ujęciu do organizacji, przykładowymi elementami składającymi się na Przedsiębiorstwo są NP.: Ludzie, zadania, Technologia, Struktura itp. OD RAZU Można Zauważyć bardzo istotną rzecz, un Mianowicie, że są à składniki organizacji, które są ze sobą powiązane (Każde z KAŻDYM). Pomijając jeden człon, wprowadzając w NIM Nowe zmiany, Bądź też Go naruszając, w danym modelu mogą zaistnieć komplikację, błędy, nieporozumienia, ALE również pozytywne skutki, chociażby rozszerzanie, udoskonalanie pozostałych aspektów. Aby Cały układ przebiegał Prawidłowo, Każdy z elementów Powinien poprawnie funkcjonować. Rozdział 3. Przedsiębiorstwa Społeczne w Polsce i na Świecie 1. Wprowadzenie 2. Modèle przedsiębiorstw Społecznych w unii europejskiej na TLE modelu przyjętego w państwach anglosaskich 2,1. Europejski modèle Społeczny (z uwzględnieniem różnorodności krajów europejskich 2,2.

Porównanie Europejskiego modelu Społecznego z modelem amerykańskim 3. Modèle konceptualny Przedsiębiorstwa Społecznego 4.

Subscribe to our newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]