3 3 koszty jakości koszty Wewnetrznego zapewnienia jakości (operacyjne) koszty zewnętrznego zapewnienia jakości koszty zgodności koszty zapobiegania koszty niezgodności koszty błędów wewnętrznych koszty prezentacji wyrobu koszty oceny zgodności przez niezależne ośrodki opiniodawcze koszty oceny koszty błędów zewnętrznych Rys. 1. Klasyfikacja kosztów jakości według normy ISO 9004 Źródło: Z. Zymonik, koszty jakości ewidencjonowanie, analizowanie, [w:] Zarządzanie jakością, część 2, normy ISO serii 9000, Wroclaw Ławskie Centrum transferu Technologii, Politechnika Wroclaw Ławska, Wrocław 2005, art. 49. W Norm ISO 9004 koszty jakości zostały potraktowane jako instrument do oceny efektywności systemu jakości. Według postanowień tej normy koszty te Dzieli się na Dwie grupy, TJ. koszty Wewnetrznego i zewnętrznego zapewnienia jakości 6. Pierwszy rodzaj kosztów, zwanych również operacyjnymi, obejmuje verrouillés elementy tradycyjne, Podobnie que Jak Norma ISO: 1994 w I podejściu dotyczącym kosztów jakości 7. Składnikami operacyjnych kosztów jakości są 8:1. Zapobieganie (prewencja) TJ.

działania mające na niedopuszczenie celu ne Powstania błędów je eliminujące ich przyczyny. 2. ocena, CZYLI koszty Badań i kontroli interpretowane jako nakłady przeznaczone na Sprawdzenie spełnienia wymagań jakościowych. 3. Błędy wewnętrzne TJ. koszty wynikające z niespełnienia przez wyrób wymagań jakościowych Przed wprowadzeniem aller faire Obrotu. 4. Błędy zewnętrzne TJ. koszty wynikające z niespełnienia przez wyrób wymagań jakościowych po wprowadzeniu Go do Obrotu. Koszty zewnętrznego zapewnienia jakości à z kolei koszty tych działań, które wiążą się z obiektywnymi dowodami wymaganej przez odbiorców jakości.

Są à koszty ponoszone przez producenta m.in. na projektowanie i wdrażanie certyfikowanych Systemów jakości, zaprezentowanie swoich Wyrobów na rynku oraz przeprowadzenie oceny ich jakości przez niezależne jednostki Badawcze 9. 6 Z. Zymonik, koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław Ławskiej, Wrocław 2003, s Ibidem. 8 PN-EN ISO: 1996 Zarządzanie jakością i verrouillés elementy systemu jakości. Wytyczne, WYD. PKN, Warszawa Z. Zymonik, koszty jakości w zarządzaniu, p. 84; Z.

Zymonik, koszty jakości ewidencjonowanie, p. 53; A. Kister, op. cit., s 5 5 przyszłościowe modelowanie kosztów jakości (superprewencja) koszty niezgodności (1) koszty Całkowite jakości (3) koszty k koszty zgodności (2) minimalny koszt jakości 0 qualité q 100% Rys. 4.

Subscribe to our newsletter

[contact-form-7 404 "Not Found"]